fbpx

Algemene Voorwaarden 

Thuis In Eigen Vel is een concept van Health Support Angela, gevestigd in Almkerk

Artikel 1: Behandeling afspreken

1.1 Behandelafspraken bij Health Support Angela kunnen via de kalender op de contactpagina worden gemaakt of per e-mail of via de app..

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Bij inschrijving (aanmelding) voor een betaalde (online) workshop/training geldt dat bij voldoende deelname de bijeenkomst doorgaat. Deelnemer betaalt binnen 14 dagen na inschrijving per bankoverschrijving. Deelname is pas mogelijk na ontvangst van de betaling. Health Support Angela heeft het recht om bij onvoldoende interesse de workshop/training te annuleren. Het vooraf betaalde bedrag zal dan per bank aan deelnemer worden terugbetaald.

2.2 Inschrijving geschiedt op datumvolgorde van datum bijschrijving investeringsbedrag op de bankrekening van Health Support Angela. Onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende inschrijfformulieren vallen buiten behandeling.

2.3 Inschrijving (aanmelding) voor een reeks behandelingen geschiedt via het (online) inschrijfformulier. Afspraken worden ingepland naar beschikbaarheid therapeut en cliënt.

2.4 Voor een losse behandeling of een kennismakingsbehandeling kan cliënt gewoon een afspraak maken. Voorafgaand aan de behandeling zal een formulier dienen te worden getekend zodat over en weer helder is onder welke voorwaarden de behandeling plaats heeft. Afspraken worden ingepland naar beschikbaarheid therapeut en cliënt.

2.5 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en is deelnemer gehouden aan betaling van het desbetreffende investeringsbedrag.

Artikel 3: Uitvoering

3.1 De met Health Support Angela gesloten overeenkomst leidt voor Health Support Angela tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

3.2 Normaliter vinden behandelingen plaats op locatie van Health Support Angela of energetisch op afstand. Health Support Angela behandelt in uitzonderlijke gevallen op locatie of bij cliënt thuis. De afspraak hierover wordt gezamenlijk gemaakt. Workshops/trainingen vinden op een externe locatie plaats. 

3.3 Health Support Angela is sinds 1 januari 2017 aangesloten bij beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten). Deze vereniging behartigt haar belangen als therapeut. Verdere informatie over de beroepsvereniging vind je op de website www.catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/.

3.4 Voor zover Health Support Angela voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van/medewerking door cliënt, is Health Support Angela uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen dienen te worden voldaan op NL37RABO0337441340 t.n.v. Health Support Angela.

4.2 Thuisineigenvel-therapie dient voor trajecten (reeks behandelingen) van tevoren volledig te worden betaald door cliënt zodat deze met zichzelf de verplichting van vooruitgang aangaat. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de 1e behandelafspraak.

4.3 Betalingen voor overige dienstverlening (losse behandeling, kennismakingsafspraak) vindt plaats voorafgaand aan de behandeling of ter plaatse (via betaalapp). Deelname workshop/training is mogelijk na ontvangst van betaling. Trajecten/reeksen/strippenkaarten hebben een geldigheid van 1 jaar vanaf datum eerste behandeling.

4.4 Indien cliënt kiest voor een (online) workshop/training van Health Support Angela, vult cliënt een inschrijfformulier in en ondertekent deze. Cliënt betaalt minimaal 7 dagen voorafgaand de investering daarvoor.

4.5 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijn is de cliënt in verzuim. Health Support Angela behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15,= administratiekosten in rekening te brengen.

4.6 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW, belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het kenbaar maken van de aanbieding.

4.8 Reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten (zoals remedies/tincturen/edelstenen etc.)  zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 5: Annulering

5.1 Annulering door cliënt kan persoonlijk, telefonisch, per e-mail of schriftelijk.
Datum ontvangst hiervan door Health Support Angela geldt als datum annulering.

5.2 Voor het traject bestaande uit 9 sessies Thuisineigenvel-therapie geldt een 100% garantie. Indien cliënt de therapie niet vindt passen bij zichzelf en wenst te stoppen, wordt het volledige investeringsbedrag door Health Support Angela geretourneerd.

5.3 Behandelingen kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Annuleren binnen 24 uur van tevoren of niet verschijnen voor de afspraak, betekent dat aan cliënt het behandeltarief wordt doorberekend.

5.4 Behandelingen kunnen eenmalig kosteloos worden verzet mits meer dan 24 uur van tevoren hierom wordt gevraagd.

5.5 Workshops/trainingen kunnen tot 4 weken van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 4 weken van tevoren, wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken van tevoren wordt 75% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week van tevoren wordt 100% in rekening gebracht. Indien de workshop/training op een later tijdstip nogmaals plaatsvindt, kan cliënt zijn deelname doorschuiven naar die datum. De betaling houdt dan gestand voor die nieuwe datum.

5.6 Health Support Angela is niet verplicht om vooruit ontvangen gelden te retourneren als door overmacht de behandelingen tijdelijk niet plaats kunnen vinden (denk hierbij bijvoorbeeld aan brand- of waterschade of Corona-uitbraak). De cliënt behoud het recht op de behandelingen op een later moment zodra de situatie het weer toelaat.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Health Support Angela en de cliënt op te lossen. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Per 1 januari 2017 is Health Support Angela bij deze instantie aangesloten. Voor informatie kun je terecht op de website www.gatgeschillen.nl. Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met een cliëntenorganisatie en advocaten met een hart voor de branche. Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.

6.2 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.3 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Health Support Angela verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Health Support Angela verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Health Support Angela dat cliënt zowel fysiek als geestelijk in staat is om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Health Support Angela biedt complementaire zorg. Health Support Angela adviseert om met lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan.  De behandelingen en eventuele producten vervangen geen medicijnen of een bezoek aan arts of ziekenhuis. Ze zijn slechts ter aanvulling en pretenderen geen genezing van ziekten of voorkoming daarvan. Vraag altijd professioneel medisch advies aan jouw arts bij gezondheidsklachten. Zowel Thuis In Eigen Vel als producenten Sensi-therapie en Q Sciences kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten. De producten zijn niet goedgekeurd of geëvalueerd door de Europese Food Safety Association of Food and Drug Administration.

7.4 Health Support Angela sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel et cetera) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de verkregen behandelingen of aangeschafte ondersteunende producten.

7.5 Op de overeenkomst tussen Health Support Angela en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.


Thuis In Eigen Vel is een concept van Health Support Angela.

Almkerk, okt 2020

>